Адвокат Анастасія Зотова


ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ (ОФЕРТА)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ1.1. Цей документ (далі – Договір) є офіційною публічною пропозицією укласти Договір на зазначених нижче умовах (ч. 1 ст. 642 Цивільного кодексу України). 1.2. Договір укладається між користувачем сайту https://advokatzotova.com/ (далі – Замовником) і Зотовою Анастасією Володимирівною, яка діє на підставі Свідоцтва про про право на адвокатську діяльність (далі – Виконавець).1.3. Прийняти пропозицію до укладення договору може будь-яка дієздатна особа, зацікавлена в послугах Виконавця і досягла 18-річного віку. 1.4. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування в порядку, передбаченому розділом 4 цього Договору.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ2.1. Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Замовнику Послуги, а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити замовлені Послуги, у строки визначені цим Договором.2.2. «Послуги» – Послуга або декілька Послуг, які надаються Виконавцем, та зазначені Виконавцем у відповідному розділі Веб-сайту Виконавця: https://advokatzotova.com/2.3. Оплата обраної Замовником Послуги – є підтвердженням факту повного та беззаперечного прийняття Замовником цієї публічної оферти та згоди з усіма умовами цього Договору.2.4. Датою укладення цього Договору є дата оплати Замовником Послуги (Послуг).2.5. Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.2.6. Виконавець підтверджує, що має право на надання Послуг, відповідності до вимог діючого законодавства України.
3. ПРИЙНЯТТЯ УМОВ (АКЦЕПТ ОФЕРТИ)3.1. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.3.2. Повне та безумовне прийняття умов цього договору відбувається шляхом оплати Послуги (Послуг) на умовах, викладених у цьому договорі. Акцепт оферти рівносильний укладенню двосторонньої угоди в простій письмовій формі.3.3. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.
4. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ4.1. Правила надання та отримання Послуг за цим Договором зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту https://advokatzotova.com/. Всі сторінки Веб-сайту https://advokatzotova.com/ (з розміщеною на них інформацією) є додатками (невід’ємними частинами) цього Договору. Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Послуг, Замовник може з’ясувати у Виконавця за контактними даними, зазначеними в розділі 10 цього Договору «РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ».4.2. Факт отримання Послуг Замовником – підтверджується Актом приймання-передачі наданих Послуг (далі – Акт), що підписується Сторонами (або підписується Виконавцем в односторонньому порядку у випадках, передбачених цим Договором). Виконавець зобов’язаний надіслати Замовнику підписаний Акт поштою (попередньо, електронна копія рахунку та Акту може бути надіслана електронною поштою). Замовник зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Акту підписати його та направити Виконавцю поштою 2-й примірник Акту, а у разі незгоди з підписанням Акту – свої письмові заперечення.4.3. У разі, якщо протягом 1-го (одного) місяця з моменту направлення Замовнику Акту, на поштову адресу Виконавця не надійшов підписаний Замовником 2-й екземпляр Акту або письмові заперечення проти підписання Акту, Виконавець підписує Акт приймання-передачі наданих Послуг в односторонньому порядку.
5. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ5.1. Ціна кожної окремої Послуги визначається Виконавцем та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту https://advokatzotova.com/. Ціна Договору (вартість Замовлення) визначається шляхом додавання цін всіх обраних Замовником Послуг.5.2. Замовник оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору у Національній валюті України – гривні. Сторони погоджуються, що еквівалентна вартість Послуг, визначена на відповідній сторінці Веб-сайту https://advokatzotova.com/ в доларах США, сплачується Замовником в гривнях у відповідності до офіційного курсу гривні до курсу долара США, встановленого Національним банком України на день виставлення відповідного рахунку за Послуги Виконавцем.5.3. Оплата Послуг здійснюється шляхом: перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця (якщо Замовником є фізична або юридична особа) готівковим методом, або за допомогою інших платіжних засобів, які вказані на Веб-сайті Виконавця (якщо Замовником є фізична особа).5.4. Оплата Послуг здійснюється у розмірі 100% вартості Послуги на умовах попередньої оплати. Сторони домовились, що сплачена вартість послуг є завдатком з метою підтвердження зобов'язання і на забезпечення його виконання. Сума коштів, сплачена як завдаток, включається до загальної ціни Послуги.5.5. Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, чи фактична передача готівкових коштів.5.6. Замовник самостійно та за свій рахунок сплачує вартість послуг третіх осіб, якщо це необхідно для отримання Послуг Виконавця за цим Договором (наприклад, послуги доступу до мережі Інтернет та інші).
6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)6.1. Згідно з Договором Сторони не несуть відповідальності за невиконання (неналежне виконання) своїх обов’язків, якщо таке невиконання (неналежне виконання) відбулося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору).6.2. Обставинами непереборної сили (форс-мажором) згідно з Договором вважаються стихійні явища природного характеру (повені, землетруси, снігові заметілі, ожеледиця, значне зниження або підвищення температури повітря та інші природні лиха), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна або воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки тощо), дії або нормативні вимоги органів державної влади та інші обставини, що перебувають поза контролем і волею Сторін, відбулися після набрання чинності Договором, безпосередньо впливають на дії Сторін та унеможливлюють виконання зобов’язань за Договором.6.3. Час дії форс-мажору продовжує на відповідні строки виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором. Належним доказом факту виникнення та існування форс – мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України або регіональними торгово промисловими палатами.
7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ7.1. Умови Договору публічно доводяться до відома всіх Замовників шляхом його оприлюднення на Сайті.7.2. Договір набуває чинності з моменту оплати Послуги та діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за Договором.
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.8.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.8.3. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.8.4. Виконавець не несе будь-яку відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця (а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та / або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та /або настання форс-мажорних обставин).
9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ9.1. Усі правовідносини, що виникають із Договору або пов’язані з ним, зокрема з чинністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються Договором та відповідними нормами чинного законодавства України.
10. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИСуб’єкт незалежної професійної діяльності – Адвокат Зотова Анастасія ВолодимирівнаАдреса: вул. Солом'янська, 5, офіс 511 м. Київ, індекс 03110E-mail: moc.liamg%40avotoz.vdaТел. (097) 259-77-77